Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje wstępne

Dokument ten przedstawia informacje na temat przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

 • odwiedzasz stronę www.levelwylewki.pl (w tym każdą z jej podstron),
 • kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularza kontaktowego na Stronie, osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • korzystasz z kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

 

Na Stronie zamieszczone są łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich, na których obowiązują inne zasady przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

 

2. Definicje

 

Administrator

Level-floor sp. z o.o. z siedzibą w Jeziorzanach pod numerem 152, kod pocztowy 32-060, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraków-Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001042270, REGON 525616335, NIP 9442282709

Polityka

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Strona

Strona internetowa www.levelwylewki.pl oraz każda podstrona znajdująca się pod tą domeną

Użytkownik

Osoba fizyczna, korzystająca ze Strony

§ 2.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Level-floor sp. z o.o. z siedzibą w Jeziorzanach pod numerem 152, kod pocztowy 32-060, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraków-Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001042270, REGON 525616335, NIP 9442282709.

 

Administrator jest również współadministratorem (obok Facebook Ireland Ltd.) danych osobowych zbieranych za pośrednictwem kont Administratora w mediach społecznościowych.

 

2. Kontakt z administratorem

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się: pocztą tradycyjną pod adresem Jeziorzany 152, 32-060 Jeziorzany, telefonicznie pod numerem 518-117-242 lub za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@levelwylewki.pl

 

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych, albowiem nie jest objęty takim obowiązkiem na gruncie RODO

§ 3.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następującym celu:

 • analizy korzystania ze Strony, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa– w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych– w związku z nałożonym na Administratora obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) i w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (przed sądami, organami administracji publicznej oraz poza nimi)– w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w oparciu o o prawnie uzasadniony interes Administratora, gdy łączy już nas relacja biznesowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • odpowiedzi na wiadomości kierowane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie bądź na wskazane na Stronie dane kontaktowe– w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykorzystywania plików cookies – w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zarządzania Stroną i kontami Administratora w mediach społecznościowych w oparciu prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

2. Zakres i sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych

 • Gdy odwiedzasz Stronę

W przypadku, gdy korzystasz ze Strony automatycznie zapisujemy takie dane, jak: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, dokonane wybory w zakresie cookies, czy sposób korzystania ze Strony. Dane te przetwarzane są w celach zarządzania Stroną, analizy korzystania ze Strony (zbieranie informacji statystycznych), poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa, jak również ułatwienia korzystania ze Strony (zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji).

W większości przypadków odwiedzając Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy. W sytuacji natomiast, gdy jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

 

 • Gdy kontaktujesz się z nami

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować (za pomocą formularza kontaktowego, adresu e-mail, numeru telefonu, poczty albo osobiście), jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, czy gdy jesteś naszym klientem), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane albo są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości.

 

3. Obligatoryjność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z określonych elementów lub funkcjonalności Strony lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres prowadzenia rozmów/korespondencji, w związku ze skontaktowaniem się z nami – w odniesieniu do danych podanych przez Ciebie w związku z kontaktem;
 • przez okres wymagany przepisami prawa — w odniesieniu do danych wiążących się ze spełnieniem obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • do czasu osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do celów analizy i zarządzania Stroną oraz wykorzystania cookies.

W każdym wypadku dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili:

 • wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO – gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes;
 • wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

§ 4.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH

Twoje dane osobowe podawane na kontach Administratora w mediach społecznościowych (imię, nazwisko, informacje umieszczone jako publiczne na Twoim profilu na danym portalu społecznościowym) będą przetwarzane przez Administratora w celu administrowania i zarządzania prowadzonymi przez Nas kontami, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie kont społecznościowych Administratora. Zasady panujące na na tych kontach ustalane są przez Administratora oraz wynikają z regulaminu danego portalu społecznościowego.

W każdej chwili możesz przestać obserwować konto Administratora na mediach społecznościowych. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora, a związane z kontem w mediach społecznościowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta w mediach społecznościowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/obserwowanie konta lub wejście w interakcje (np. pozostawienie komentarza) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal społecznościowy, na którym znajduje się konto, innym podwykonawcom obsługującym konto społecznościowe Administratora czy serwisowi IT.

Twoje dane osobowe będą też przetwarzane przez portal społecznościowy, na zasadach i warunkach zawartych w regulaminach tych portali.

§ 5.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH ODBIORCY

1. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi, potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, zgodnie z RODO.

Ponadto Twoje dane mogą zostać przekazane odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów prawa lub postanowienia sądu albo innego organu władzy publicznej.

 

2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

§ 6.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci uprawnienia przewidziane w art. 15-21 RODO:

 • Prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;
 • Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy nastąpiło w sposób nieprawidłowy bądź bez podstawy prawnej;
 • Prawo do przenoszenia danych, otrzymanych bezpośrednio od Użytkownika, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub na podstawie zawartej umowy;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Prawo do wycofania wyrażonych zgód, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o skontaktowanie się z Administratorem, wskazując zakres żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia żądania wraz z uzasadnieniem. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek lub żądanie.

Należy pamiętać, że zgodnie z RODO opisane powyżej uprawnienia nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 7.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1. Pliki cookies – definicja

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o Użytkowniku. Administrator uzyskuje dostęp do cookies podczas wizyty Użytkownika na Stronie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia działania Strony, a także w celu przekazywania informacji Administratorowi. Takie informacje mogą być wykorzystywane do świadczenia bardziej spersonalizowanych usług. Za każdym razem, gdy korzystasz ze Strony informacje mogą być zbierane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii (np. sygnalizatorów sieciowych, tagów, skryptów, pamięci lokalnej).

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki ani konfiguracji urządzenia Użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki.

 

2. Rodzaje plików cookies

Administrator może wykorzystywać następujące pliki cookies:

 • ,,Niezbędne” – przyczyniają się do użyteczności Strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów Strony. Strona nie może funkcjonować popranie bez tych plików cookies;
 • ,,Preferencyjne” – umożliwiające zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony np. Preferowany język lub region, o którym znajduje się Użytkownik;
 • ,,Marketingowe” – stosowane w celu wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla Użytkownika;
 • ,,Statystyczne” – pomagające zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Pliki cookies mogą być albo własnymi plikami cookies ustawionymi bezpośrednio przez nas na Twoim urządzeniu, albo plikami cookies innych firm ustawionymi przez zewnętrznego dostawcę w naszym imieniu (Google Analytics: https://support.google.com/analytics#topic=3544906), Cookiebot: https://www.cookiebot.com/en/cookie-consent-solution/), wtyczki kierujące do mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook, YouTube).

 

3. Zarządzanie plikami cookies

Możesz zarządzać plikami cookies na różne sposoby. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może mieć wpływ na wygodę Użytkownika, a niektóre części Strony mogą nie być już w pełni funkcjonalne. Możesz wyrazić zgodę na:

 • wszystkie opcjonalne pliki cookies (preferencyjne, statystyczne, marketingowe) poprzez zaznaczenie opcji ,,Zezwól na wszystkie”;
 • niektóre z opcjonalnych plików cookies, poprzez ich zaznaczenie i wypranie opcji ,,Zezwól na wybór”
 • wyłącznie na niezbędne pliki cookies, poprzez zaznaczenie opcji ,,Odmowa’’

Raz wyrażona zgoda w zakresie plików cookies może być w każdej chwili ograniczona lub rozszerzona.

Każdy Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.